!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Underhåll, renovera & ändra

Bildresultat för renovering

Underhåll

 

Regler i korthet

Du ansvarar själv och på egen bekostnad för det inre underhållet i din lägenhet. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet.
Det är du som avgör när det är dags att måla om, byta spis, lägga in nytt golv eller göra andra förbättringar i lägenheten.

Du är skyldig att följa föreningens regler och beslut som rör skötseln av marken. Föreningen svarar i övrigt för husets underhåll. Till det inre räknas:

  • rummens väggar, golv och tak
  • inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten
  • glas och bågar i fönster och dörrar
  • lägenhetens ytter- och innerdörrar.

Denna information står utförligt i föreningens stadgar som du finner här.

Föreningen (medlemmarna gemensamt) svarar för allt yttre underhåll.
Till det yttre underhållet räknas bland annat husets stomme, husets yttertak, fasad inklusive loftgångar inklusive den del som varje medlem disponerar för uteplatsen.

Även gården, trapphus, hissar, stamledningar för avlopp, värme, el och vatten samt hela ventilationssystemet är vårt gemensamma ansvar. Styrelsen ansvarar för underhåll av dessa byggnadsdelar.
Ingen förändring i husets fasad får göras utan bygglov. Du som medlem får alltså inte måla eller på annat sätt permanent påverka fasaden.

 

Renovera & ändra

 

Störande moment i bygget ska ske vardagar mellan 08 – 17.

Alla väsentliga ändringar kräver godkännande av styrelsen samt fackmannamässigt utfört arbete. Föreningen har inga samarbeten eller rekommendationer att ge kring hantverkare.

Vill du göra en väsentlig ändring i lägenheten krävs tillstånd från styrelsen. Exempel på sådant är:

  • ändringar av de delar som faller under föreningens ansvar (ventilation, vatten, avlopp, radiatorer etc)
  • när du ska bygga om ditt badrum
  • när du önskar göra ändringar som berör bärande konstruktioner (t.ex. riva en bärande vägg)
  • vid omdisponering av rumsanvänding, t.ex. flytta köket

Före varje väsentlig ombyggnad ska styrelsen ha din ansökan så att eventuella arbeten på anslutande rördragningar kan utföras i samband med den planerade ombyggnaden.

Detta för att minimera både risk för vattenskada och kostnader. Innan du gör en ombyggnad som kräver bygglov, t.ex håltagning i bärande vägg etc. måste du göra en skriftlig ansökan till styrelsen med bifogade ritningar och beräkningar.

Rivning av väggar

All sorts modifiering av lägenheters planlösning, inklusive rivning av befintliga väggar måste godkännas av föreningen eftersom en sådan ändring kan påverka hela husets stabilitet.

Våtutrymmen

För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens Våtrums Kontroll (GVK).

Tätskikten i våtutrymmet får aldrig skadas eller sättas ur funktion via t.ex. håltagning i våtutrymmet.

Arbete som berör tätskikten måste vara fackmannamässigt gjort.

Golvbrunnen får inte flyttas utan tillstånd från styrelsen.

Elanläggning

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Elnätet inom lägenheten (efter säkringsskåpet) är lägenhetsinnehavarens ansvar och kräver därmed inget tillstånd. En renoveringsnotifikation skall dock skickas in till styrelsen.

Skall du däremot göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, el-central eller det ordinarie nätet, måste ändringen först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

TV- & Bredbandsnäten

Ingrepp i fastighetens TV-kanalsystem eller internet/bredbands system får inte göras utan styrelsens godkännande.

VVS-anläggning

Ombyggnad av fastighetens VVS-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person och ska utföras enligt Säker vatten. Även i detta fall behövs styrelsens godkännande.

Ventilationsanläggning

I våra lägenheter har vi en mekanisk ventilation med utelufts intag bakom radiatorerna och frånluft från kök, bad och WC med en fläkt. Som enskild medlem kan du inte göra några förändringar i systemet! Det enda du kan göra är att byta ut din kökskåpa. Kökskåpan är ingen fläkt utan bara en kåpa där du kan variera öppningen och på så sätt få ett ökat sug när du lagar mat. Om du byter denna kökskåpa måste du göra det till en motsvarande "inaktiv" kåpa och inte till en fläkt.

Ventilerna för till- och frånluft i varje lägenhet är inställda för att få en total balans mellan alla lägenheter i en trappuppgång. De här inställningarna får inte ändras, för då ändras balansen i systemet och ventilationen fungerar inte längre tillfredsställande.

Föreningen svarar för att vart tredje år genomföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Fasad

Föremål får absolut inte förankras i husets fasad då det kan göra stora skador på huset. Ska man tex sätta upp infravärme så ska den förankras i balkongens betongplatta, ej i väggen.