!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo i bostadsrätt

Bostadsrättsföreningen

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudsakliga ändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.

När du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet.

Det är föreningen som äger huset, ansvarar för förvaltningen och upplåter bostäder och lokaler.

Styrelsen

Föreningen styrs av en styrelse som väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsmöten. Styrelsen har i uppdrag att förvalta föreningens fastighet och övriga tillgångar. Alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

Föreningsstämman

En gång per år hålls föreningsstämma där styrelsens arbete och föreningens ekonomi presenteras för medlemmarna.

Motionera till föreningsstämman!

Använd ditt inflytande som medlem och skriv motioner till stämman. Motionerna ska vara inlämnade senast tre veckor före stämman. Beskriv vad motionen gäller och vad du vill att stämman ska besluta om.